Regulamin świadczenia usług i przetwarzania danych
Definicje

1) Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usługi zajęć Edukacyjnych AMAKids Online;

2) Serwis – prowadzenie przez 4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C. i sprzedaży Usług zajęć Edukacyjnych AMAKids Online w postaci transakcji on-line zorganizowanej na stronie internetowej, znajdującej się pod domeną www.amakidsonline.pl

3) 4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C. z siedzibą przy ul.Długiej 78, 31-146 Kraków, NIP: 6772396998

4) Usługi Edukacyjne – usługi świadczone przez 4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C w postaci zajęć AMAKids Online

5) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu i/lub która wykupiła Zajęcia AMAKids Online lub ma zamiar ich nabycia;

6) Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7) Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest nabycie zajęć AMAKids Online;

8) Zamówienie – wypełnienie formularza zgłoszenia oraz dokonanie zapłaty ceny za zajęcia AMAKids Online; Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

9) Uczestnik – osoba zgłoszona do udziału w zajęciach AMAKids Online.

Przepisy ogólne

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia i sprzedaży zajęć AMAKids Online przez 4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C. za pośrednictwem Serwisu.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy 4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C., a Użytkownikiem.

Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.

Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące oferowanych przez 4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C. zajęć AMAKids Online są dostępne na stronie Serwisu.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem:

a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka obsługującą pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej;

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.

4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C. dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.

Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.

Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Uczestnictwo w zajęciach AMAKids Online

W celu zakupu usługi zajęć AMAKids Online, Użytkownik na stronie Serwisu powinien wybrać opcję darmowa lekcja próbna, a następnie wypełnić i wysłać formularz zakupu podając dane Uczestnika/Uczestników zajęć. Po wykonaniu lekcji pokazowej należy dokonać zapłaty za zajęcia. Dostępne formy płatności:Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro"

Po wysłaniu formularza zakupu zajęć AMAKids Online Użytkownik dokonuje zapłaty ceny za zajęcia za pośrednictwem systemu Blue Media S.A.. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, 4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C. przesyła Użytkownikowi informacje dotyczące terminu wykonania Usługi zajęć AMAKids Online

Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom zajęć AMAKids Online przez 4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C. są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody 4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C.

4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C. bez jej pisemnej zgody, zabrania nagrywania oraz innych form rejestracji zajęć AMAKids Online.

4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C. informuje Użytkowników/Uczestników, że zajęcia AMAKids Online nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny. Osoby rozważające uczestnictwo w zajęciach AMAKids Online, będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty 4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C.

4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C. i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Uczestnika o opuszczenie zajęć w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, w szczególności jeśli zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas zajęć i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg zajęć i oddziałuje negatywnie na proces zajęć AMAKids Online całej grupy. W takim wypadku Uczestnik otrzyma zwrot pieniędzy za zajęcia, potrąconych o wartość częściowego udziału w zajęciach. Kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości zajęć i czasu, w którym Uczestnik brał w nim udział.

Zamawianie usług

Zakup Usługi zajęć AMAKids Online na stronie Serwisu może być dokonywany przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.

Odstąpienia i rezygnacje

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Konsument ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia

Usług zajęć AMAKids Online rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby 4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C. lub na adres e-mail: online@amakids.pl.

Jeżeli po zawarciu Umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w realizacji Usługi zajęć AMAKids Online i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy – wpłacone środki będzie mógł wykorzystać na Usługę zajęć AMAKids Online o tej samej wartości w innym terminie, uzgodnionym z 4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C..

W przypadku odwołania zajęć, 4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C. zaproponuje Użytkownikom/Uczestnikom inny termin zajęć. Konsument jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych za zajęcia.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego" albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Przetwarzanie danych

4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C. jest administratorem danych osobowych zgodnie z zaleceniami RODO.

Ceny i faktury

Wszystkie, aktualne ceny zajęć AMAKids Online podane są w ofercie zamieszczonej na stronie Serwisu.

Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).

Klienci dokonujący zakupu zajęć 4H Piotr Haniewski, Monika Haniewska S.C. oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz korekt faktur VAT drogą elektroniczną, na adres email podany we wniosku przy zakupie.

Reklamacje

W przypadku, gdy Użytkownik/Uczestnik uważa, że sposób realizacji zajęć AMAKids Online nie jest zgodny z Umową lub ma zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji w dowolnej formie na adres: online@amakids.pl lub przesyłając ją listem na adres 4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C.. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika/Uczestnika: imię i nazwisko, dane zajęć, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik/Uczestnik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikami, a związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby 4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka S.C.. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów, dla których sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.

Polityki prywatności amakidsonline.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług www.amakidsonline.pl poprzez Serwis.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
4H Piotr Haniewski, Monika Nawrocka s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 78, 31-146 Kraków NIP 6772396998, REGON 363339600

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami
prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików "cookies" [patrz polityka plików "cookies"].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT na www.amakidsonline.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2021 roku

Made on
Tilda